top of page
JS.png
level 4.png
  • Շաբաթական 2 անգամ/2ժամ 

  • Պահանջվող գիտելիքներ՝ HTML-ի, CSS-ի իմացություն

  • Դասընթացի ավարտին տրվում է ավարտական սերտիֆիկատ

  • Ընդունելությունը՝ թեստի միջոցով

download.png

Advanced

Ծրագրի նկարագրություն.png

Javascript essential

1. Ծանոթացում Javascript֊ի հետ, կարևորություն, գործածություն, փոփոխականներ և օպերատորներ

2. Data Type-երը JS-ում, stack և heap

3. Պատկերացում Հոստինգի մասին, դրա աշխատանքը

4․ Ցիկլեր, for, for in, while, do while, գլոբալ և լոկալ scope-երի

տարբերությունները

5. Պայմանական կառուցվածքներ (if, switch , ternary operator) և տրամաբանական օպերատորներ

6․ Ծանոթացում օբյեկտների հետ և դրանց կարևորությունը

JS ում

7․ Array օբյեկտի տվյալի տեսակ։ Array-ի և Object-ի տարբերությունները: Array-ի մեթոդները և դրանց կարևորությունները

8. Ֆունկցիաներ, դրանց դերը JS-ում։ Function Expression և Function declaration, դրանց նմանությունները և տարբերությունները

9․ Callback functions: Ծանոթացում Array-ի callback մեթոդների հետ

10. Ռեկուրսիա

11․ Աշխատանք this-ի հետ: Call, apply և bind մեթոդների ուսումնասիրում

12․ setTimeout և setInterval ֆունկցիաների ասինխրոն աշխատանքը

13․ Ծանոթացում Date և Math օբյեկտներին։ Regular Expressions

14. Ծանոթացում DOM-ի և BOM-ի հետ։ Աշխատանք Event-ների հետ:

15. Փուլի ամփոփում, նախապատրաստում տեստի

16. Թեստ

 

Javascript advanced

1․ Սինխրոն և ասինխրոն JS։ Աշխատանք Promise-ների հետ։ Micro Task queue

2. Ծանոթացում JSON ֆորմատի հետ։ JSON տեսակի տվյալների ստեղծում և աշխատանք դրանց հետ

3. Ծանոթացում async / await keyword-ների աշխատանքի հետ

4․Ծանոթացում XMLHttpRequest-ներին։ Աշխատանք fetch-ի և API-ների հետ

5. Map, Set, WeakMap, WeakSet object-ների աշխատանքը

6․ Iterator-ներ, Function Generator-ներ, for of ցիկլի աշխատանքը և դրա տարբերությունը for in-ից

7․ Մոդուլյար համակարգը JS-ում։ Export և export default keyword-ների տարբերությունը

8. Javascript֊ի և բարձր ստանդարտների առավելությունները։

spread և rest օպերատորներ։ Destructuring array-ների և object-ների միջից

9․ LocalStorage, sessionStorage, Cookie, Navigator, History. դրանց կարևորությունը և օգտագործման անհրաժեշտությունը

10․ Ծանոթացում JS-ի գրադարաններին և

framework-ներին

11․ Փուլի ամփոփում

12․ Թեստ

Դասընթացի արդյունքը.png

Դասընթացն ամբողջությամբ ավարտելուց հետո, երեխաները  կկարողան ծրագրավորել կայքեր, ինչպես նաև մասնագիտական գիտելիքներից բացի՝

  • կզարգացնեն տրամաբանական և ալգորիթմիկ մտածելակերպը, 

  • կսովորեն վերլուծել խնդիրները և այլընտրանքային լուծումներ փնտրել, 

  • կսկսեն պլանավորել իրենց առաջադրանքները, 

  • կկազմեն գրագետ ինքնակենսագրական,

  • կծանոթանալ ՏՏ ոլորտի ենթակառուցվածքին և այլ մասնագիտություններին, 

  • Կաշխատեն թիմում, Ստեղծարար և ընկերական միջավայրում, որտեղ խրախուսվում է կրթությունն ու ինքնազարգացումը։ 

bottom of page