top of page

Microbit

Everyone who has completed all steps in the program will get a badge.

About

Ռոբոտաշինությունը միավորում է գիտությունը, ինժեներիան և տեխնոլոգիան, ստեղծագործ մտածելակերպը և խնդիրների լուծման ունակությունները: Արդյունքում երեխան ստանում է խորքային գիտելիքներ` ոգևորվելով և ստեղծելով իրական նախագծեր:

You can also join this program via the mobile app.

Instructors

Already a participant? Log in

bottom of page